UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 23 – 25 MARTIE 2017

 

HOTĂRÂREA NR. 09
 

Congresul Avocaţilor, întrunit la 23 – 25 martie 2017 în Bucureşti, constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.,

Luând în examinare materialele scrise transmise Congresului de delegaţii care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluţii, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte normative cu caracter infra-parlamentar care intră în competenţa Congresului dar şi unor acte normative,

În aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin.(2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

 
HOTĂRĂŞTE:
 

                             I. Cu privire la  organizarea profesiei de avocat 

            
Art. 1. Se ia act de propunerile privind:

a.  modificarea şi completarea prevederilor Legii nr. 51/1995, depuse în preziua Congresului avocaţilor sau în Congres de delegaţi;

b.  modificarea şi completarea prevederilor Statutului profesiei de avocat depuse în preziua Congresului avocaţilor sau în Congres de delegaţi; extinderea prevederilor Regulamentului comisiilor de cenzori din sistemul CAA la toate Comisiile de cenzori ale UNBR şi ale barourilor;

c.  elaborarea unui Ghid de bune practici privind criteriile de stabilire a onorariilor minimale;

d.  renegocierea Protocolului încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei referitor la onorariile pentru prestaţiile din oficiu ale avocaţilor privind următoarele:

-   majorarea onorariilor din oficiu, cu cel puţin 30% în general, iar în etapa judecăţii cu cel puţin 50%;

-  eliminarea limitei maxime a onorariilor;

-  imposibilitatea reducerii onorariilor de către instanţele de judecată;:

-  introducerea unor prevederi pentru situaţia specifică barourilor pe a căror rază de activitate exista penitenciar, cu referire la situaţia audierilor de către organele de urmărire penală care se deplasează din alte judeţe,

-  includerea în onorariu a cheltuielilor de deplasare ale avocatului la penitenciare, parchete, instanţe din afara razei de acţiune a baroului,

-  plata distinctă a avocaţilor din oficiu în etapa soluţionării măsurilor preventive;

-  citarea avocatului curator să se facă după achitarea remuneraţiei;

e.  modificarea şi completarea Regulamentului-Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/17.12.2016;

f.   reducerea taxelor judiciare de timbru şi renunţarea la formalismul excesiv al procedurii cererii de chemare în judecată (art. 200 şi următoarele din Codul de procedură civilă); eliminarea prevederilor din Codul de procedură civilă privind dreptul instanţei de a stabilii durata cuvântului acordat la dezbaterea în fond;

g.  arhivarea documentelor pe suport informatic şi accesul la forma electronică a dosarelor, partajarea proceselor pe ore, crearea unui soft naţional cu procesele avocaţilor (eventual şi a justiţiabililor pe baza de CNP) şi imposibilitatea fixării pentru avocat a mai multor procese în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, trimiterea prin sms, cu 3 zile înainte, de date despre instanţa, ora şi procesul următor;

h.  modificarea/completarea Normei Metodologice nr. 1 a Departamentului de Coordonare a Asistenţei Juridice (D.C.A.J.) de acordare cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridică de către decanul baroului,  în sensul că fiecare avocat poate decide să presteze o activitate „pro bono”, fără a fi necesar acordul decanului/baroului;

i.    introducerea în Codul de procedură penală a unor prevederi specifice pentru asigurarea secretului profesional, referitor la actele şi lucrările profesionale aflate asupra avocatului sau la sediul profesional;

j.    remunerarea membrilor comisiilor de cenzori;

k.  înfiinţarea unor comisii de specialitate la nivelul barourilor şi a U.N.B.R. care să verifice modul de întocmire şi de derulare a contractelor de colaborare şi de salarizare între avocaţi şi formele de exercitare a profesiei şi să aibă competenţa soluţionării sesizărilor cu privire la aceste aspecte;

l.    înfiinţarea unui grup de lucru care să aibă ca obiect elaborarea unei metodologii privind întreprinderea demersurilor legale de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea şi radierea tuturor societăţilor comerciale înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care au în componenta actului constitutiv codul CAEN 6910 – activităţi juridice, prin raportare la recursul în interesul legii admis prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XXII/12.06.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 936/20.11.2016);

m.  înfiinţarea unui grup de lucru care să aibă ca obiect elaborarea unei metodologii privind întreprinderea demersurilor legale de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea şi radierea tuturor entităţilor juridice înfiinţate în temeiul O.G. nr. 26/2000, care au în statutul propriu atribuţii cu privire la organizarea şi exercitarea (fără drept) a profesiei de avocat;

n.   înfiinţarea unui grup de lucru care să efectueze demersuri (prin intermediul Consiliului Barourilor Europene-CCBE, Comisiei Europene, Parlamentului European şi Consiliului Europei) în vederea emiterii unor directive/recomandări/propuneri privind uniformizarea şi eficientizarea asistenţei publice judiciare la nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul majorării şi stabilirii cuantumului onorariilor avocaţilor care asigură asistenţa publică judiciară;

o.  , examinarea procedurilor de eliminare a Ordinului administrativ care impune deposedarea avocaţilor de telefoane mobile şi aparate de înregistrat  la accesul în spaţiile aflate in administrarea Ministerului de Interne şi la unităţile de parchet.

p.  În domeniul fiscal:

-      modificarea Codului fiscal prin precizarea caracterului de instituţii non-profit  (UNBR, CAA, Barouri, Filiale CAA, INPPA ) şi identificarea fiscală şi contabilă legala a acestora în raport de statutul de instituţii de interes public;

-      modificarea Codului fiscal în sensul  reglementării exprese a caracterului deductibil al contribuţiilor la sistemul propriu de asigurări sociale  şi desocotirea lor în procedura  emiterii deciziilor de impunere finale în raport de situaţiile atestate de către Filialele C.A.A. drept contribuţii efectiv plătite în anul pentru care se stabileşte impozitul final datorat pentru venituri realizate din profesia de avocat;

-      realizarea unei practici unitare cu privire la necesitatea efectuării auditului financiar al situaţiilor financiare ale barourilor;

-      impozitarea veniturilor formelor de exercitare a profesiei să se realizeze, în funcţie de numărul angajaţilor, prin alegerea, la începutul fiecărui an calendaristic de către titularul formei de organizare, a unei din variantele prevăzute de lege (16% din profit, 3% di venituri, dacă nu există niciun angajat; 25 din venituri, dacă există un angajat, 1% din venituri, dacă există doi sau mai mulţi angajaţi);

-      scutirea de impozit a onorariilor avocaţilor din oficiu; anularea măsurii de a se reţine de către Barou 1%;

-      introducerea posibilităţii de a deduce contribuţiile de asigurări sociale şi de sănătate (modificarea Formularului 200); stabilirea salariului minim pe economie ca plafon minim lunar al venitului avocatului de la care să se plătească impozite, posibilitatea de a deduce cheltuielile cu utilităţile de la sediul formei de exercitare a profesiei, care este şi domiciliul avocatului, necondiţionat de un plata unui impozit mai mare pe clădire; majorarea la 100% a deducerii cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii ale autoturismului proprietate a formei de exercitare a profesiei;

q.  Rezoluţii/Apeluri ale Congresului privind introducerea ECLI (identificatorul european de jurisprudenţă) ca sistem de clasificare/ indexare de jurisprudenţă (+25 de caractere),  accesul total al avocaţilor la sistemul ECRIS, accesul direct al avocaţilor la sistemele INFONOT, RGI On-line şi E-terra, dobândirea de către UNBR a calităţii de furnizor de semnătură electronică, pentru a facilita utilizarea Registrelor electronice înfiinţate prin Legea nr. 51/1995;

r.   Modificarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, prin revenirea la decizia autorităţii competente potrivit căruia avocaţii nu sunt operatori de date personale;

s.  Rezoluţii/Apeluri ale Congresului privind:

-   punerea în aplicare a recomandărilor Raportului  Comitetul Director pentru Drepturile Omului cu privire la “Viitorul sistemului Convenţiei Europene” (către Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii) prin identificarea bunelor practici, referitoare la tipuri de măsuri concrete care pot fi adoptate; asigurarea finanţării pentru formarea profesională a  profesioniştilor din domeniul juridic implicaţi (judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor),  precum şi pentru activităţile de conştientizare a Convenţiei şi a jurisprudenţei Curţii pentru a remedia deficientele în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Convenţiei,  prin care să se abordeze în comun problemele legate de punerea în aplicare a Convenţiei în România,  utilizând  potenţialul programului de formare pan-europeană pentru drepturile omului pentru profesionişti (Programul HELP) al Consiliului Europei; aducerea la îndeplinire a direcţiilor de acţiuni circumscrise Strategiei Guvernamentale în domeniul formarii profesionale a magistraţilor şi avocaţilor cu suportul financiar al statului; asigurarea accesului la informaţia juridică - ca premisă a dreptului la acces la justiţie prin traducerea hotărârile de principiu şi / sau elaborarea unor rezumate ale acestor hotărâri în limba română; îmbunătăţirea  căilor interne de recurs, fie prin crearea unor noi căi de atac (inclusiv preventivă, judiciară sau în alt mod), fie prin interpretarea căilor de atac existente sau a dreptului procedural intern, în conformitate cu obligaţiile care decurg din articolul 13 din Convenţie şi pentru a sprijini punerea în aplicare  a Convenţiei la nivel naţional;

-   mecanismele de acceptare a direcţiei în care se îndreaptă viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului şi procedura în faţa Curţii,  în ceea ce priveşte conceptul de lărgire a marjei de apreciere acordată statelor (către Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanţii României în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi cei din cadrul Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei);

-   stoparea detaşărilor magistraţilor români la grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului (către Consiliul Superior al Magistraturii);

-   compatibilitatea proiectelor de legi cu standardele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (către  Guvernul şi Parlamentul României);

-   aplicarea Recomandării (2004)5 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind verificarea compatibilităţii legilor in vigoare şi a practicilor administrative cu standardele impuse de C.E.D.O. şi cu privire la aplicarea în dreptul intern a mecanismului constituţional prevăzut de dispoziţiile art. 20 alin.2 din Constituţia României privind aplicarea  cu prioritate a reglementărilor internaţionale la care România este parte privitoare la drepturile fundamentale ale omului, atunci când prevăd reglementări mai favorabile decât legile interne (către magistraţii români);

t.    înfiinţarea unei ”echipe de avocaţi”, plătită de UNBR, care să informeze prin sms şi pe site toţi avocaţii din ţară despre noutăţile în profesia de avocat, despre agenda obligatorie a unui avocat (de ex. data ultimă de depunere a declaraţiei fiscale, data Congreselor, etc.) şi despre noutăţi relevante în dreptul civil, în dreptul penal, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul fiscal; crearea unui soft informatic legislativ al UNBR cu toată legislaţia din ţară care să fie pusă spre folosinţa gratuită a avocaţilor;

u.  editarea unor monografii ale personalităţilor din profesia de avocat

v.  întărirea rolului Institutului Naţionale de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor în formarea profesională a avocaţilor, competenţa profesională a avocaţilor fiind o garanţie pentru asigurarea accesului efectiv la justiţie (av. Mădălin Niculeasa);

w. reluarea conlucrării cu judecătorii şi procurorii în cadrul Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni;

x.  priorităţile profesiei de avocat în 2017, aşa cum au fost adoptate de Comisia Permanentă în şedinţa din 20.01.2017 şi Consiliul UNBR din 18.02.2017:

-       implementarea la nivel naţional a proiectului dosarul electronic, reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectul acestora este evaluabil în bani, acordarea de către avocaţi a unei consultaţii anuale gratuite celor care îndeplinesc condiţiile pentru ajutor public judiciar, cu remunerarea avocaţilor din Bugetul Ministerului Justiţiei;

-       dezvoltarea unui sistem fiscal atractiv, simplificarea procedurilor şi debirocratizarea activităţilor impuse de regimul contabil şi fiscal al profesiei, creşterea accesului avocaţilor tineri la finanţare; încurajarea înfiinţării şi dezvoltării formelor de exercitare a profesiei de avocat prin angajarea de către acestea a personalului necesar activităţii profesionale prin  instituirea aceluiaşi regim stimulativ aplicat microîntreprinderilor care, în perspectivă, dacă au între 1 şi 9 angajaţi vor plăti un impozit pe cifra de afaceri de doar 1%, atât timp cât cifra de afaceri nu va depăşi plafonul de 500.000 euro; depunerea de către formele de exercitare a profesiei a unei singure declaraţii de venituri pe an, în primul trimestru al anului următor obţinerii veniturilor.

-       conlucrarea cu alte profesii juridice prin acţiuni de pregătire profesională continuă (cu judecătorii şi procurorii), implicarea avocaţilor în colectivele de lucru create pentru perfecţionarea legislaţiei juridice, realizarea unor acţiuni destinate perfecţionării comunicărilor interprofesionale şi de etică şi deontologie aplicată;

-       reforma administrării U.N.B.R., a Barourilor, a I.N.P.P.A. şi a C.A.A. în conformitate cu principiile: eficienţă, responsabilitate, credibilitate, transparenţă şi deschidere către avocaţi prin: dezvoltarea infrastructurii cloud specifice IT comună tuturor organizaţiilor din sistemul U.N.B.R. şi crearea de platforme sociale on-line şi centre de date, permanent în curs de dezvoltare, a unui portal web unic, cu acces la toate datele şi expuse pe site-urile instituţiilor de interes public din sistemul profesiei de avocat; introducerea bugetelor (proiecţiilor) multianuale, mai întâi pe 2 ani, apoi pe 4 ani, alături de o programare bugetară pe 10 ani şi în final 20 de ani; elaborarea şi aprobarea Strategiilor de dezvoltare a domeniilor de interes pentru evoluţia profesiei (Strategia privind atragerea fondurilor europene, Strategia de perfecţionare a activităţii INPPA, Proiecţia multianuală a investiţiilor în sistemul CAA, etc.);

-       nevoia de resurse umane motivate şi profesioniste, care să constituie personalul tehnico-administrativ pe care se bazează decidenţii, pentru implementarea, la nivelul UNBR, a sistemului de gestionare a declaraţiilor de patrimonii profesionale, a actelor atestate de avocat, a sistemului impus de legislaţia prevenirii spălării banilor, pentru extinderea si aprofundarea comunicării intra-profesionale şi pentru gestionarea şi administrarea bazei de date impuse de evidenţa şi legitimarea avocaţilor în mod unitar;

-       implicarea activă în realizarea ”asanării normative” şi a pachetului legislativ unitar ”Codul economic al României”, care se preconizează că va conţine Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea de înfiinţare a societăţilor comerciale, Legea evaziunii fiscale şi alte legi cu caracter economic;

-       sprijinirea implementării „Legii prevenţiei”, care ar avea ca obiectiv principal educarea şi perfecţionarea antreprenorilor de orice fel, precum şi prevenirea greşelilor de orice fel în aplicarea legii şi impune inclusiv, o soluţie legislativă de stimulare a introducerii obligativităţii arondării treptate a populaţiei la servicii de asistenţă judiciară tip abonament anual, după modelul ”arondării populaţiei la consultanţi fiscali”;

-       racordarea la formulele de cooperare consolidată la nivelul UE şi de participare activă la dezbaterile privind viitorul european al profesiei de avocat.

y.  necesitatea informării din timp a delegaţilor la Congres cu privire la toate materialele supuse dezbaterii şi adoptării, dar şi cu privire la direcţiile preconizate de dezvoltare a profesiei; programarea Congresului după definitivarea tuturor documentelor fiscale, inclusiv a bilanţului contabil.


Art. 2. Propunerile prevăzute la art. 1, inclusiv cele reţinute în Raportul de activitate al Consiliului U.N.B.R., aprobat prin Hotărârea Congresului avocaţilor nr. 1/23-25.03.2017, se transmit, spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 17-18.06.2017.
 

                II. Cu privire la sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.):

 
Art. 3. Se ia act de propunerile privind:

a.  modificarea şi completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

-  introducerea posibilităţii de a opta ca sumele reprezentând majorări de întârziere se se facă venit fie la bugetul filialelor în fondul de pensii fie în cel pentru alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în funcţie de necesităţi, eventual cu aprobarea Consiliului CAA (alin. 2 al art. 25 din Lege);

-  abrogarea art. 34 alin. (3) din Lege sau emiterea unei decizii interpretative care sa aibă în vedere ocrotirea efectivă a filialelor mici ;

b.  modificarea şi completarea Statutului CAA, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 208/18.02.2017:

-   prevederea ca drepturile de pensie ori alte drepturi de asigurări ale  avocatului  în activitate care se transferă de la o filială la alta, să se calculeze la fel ca şi cele ale avocatului care activează într-o singură filială, dar să se plătească de către fiecare filială la care a activat, proporţional cu perioadele şi cu contribuţia avocatului la fondurile fiecărei filiale (art. 59);

-   modificarea art. 24 alin. (1) din Statut, prin introducerea ajustărilor după trecerea unui an de la data decizie de pensionare pentru limită de vârstă (nu 15 ani ca în prezent);

c.   anularea/reanalizarea   prevederilor Regulamentului privind creanţele contributive, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017, după analiza realizata de grupul de lucru al Consiliului UNBR completat cu membri ai Barourilor Dolj şi Constanţa, care au formulat observaţii punctuale, în scris, cu privire la acesta;

d.  creşterea gradului de transparenţă a activităţii Consiliului C.A.A., inclusiv în ceea ce priveşte realizarea oricărei investiţii din sistem

e.  şedinţele Consiliului C.A.A. să se desfăşoare în mod organizat şi transparent, urmând modelul şedinţelor Consiliului U.N.B.R., prin impunerea următoarelor (ce trebuie comunicate şi vicepreşedintelui U.N.B.R. responsabil de coordonarea activităţii C.A.A.):

- convocator şi ordine de zi transmise anterior şedinţei;

- enumerarea lucrărilor ce urmează a fi analizate şi soluţionate;

- comunicarea către membrii consiliului a materialelor ataşate cererilor ce urmează a fi analizate;

- solicitarea filialelor C.A.A. să facă propuneri pentru agenda Consiliului C.A.A..

f.   introducerea controlului financiar preventiv la C.A.A.;

g.  administrarea patrimoniului deţinut de C.A.A. de către avocaţi;

h.  utilizarea sistemului SEAP pentru achiziţiile realizate de C.A.A./filiale/ sanatoriu;

i.    stabilirea unor tarife diferenţiate şi a unor preţuri accesibile pentru avocaţi la Complexul Balnear şi de Recuperare ”Corpore Sano” Techirghiol.

 
Art. 4. Propunerile prevăzute în art. 3, se transmit Consiliului C.A.A. în vederea analizei împreună cu consiliile de conducere ale filialelor C.A.A. şi cu specialişti independenţi, pentru redactarea unui raport cu privire la acestea, care să ţină cont de impactul asupra sistemului centralizat al C.A.A. şi să aibă ataşat punctul de vedere al Comisiei de Cenzori a C.A.A., care vor fi dezbătute în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 17-18.06.2017.

Art. 5. Soluţiile adoptate în urma dezbaterilor din şedinţele Comisiei Permanente, ale grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR (din domeniile  corespunzătoare propunerilor înaintate Congresului), finalizate în proxima şedinţă de după Congres a Consiliului U.N.B.R. se vor comunica delegaţilor la Congres, autori ai propunerilor.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică prin e-mail membrilor Consiliului UNBR şi barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către membrii barourilor.

 

  

 
pentru Prezidiul Congresului,
 
P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|